Experimenten

Het klantproces op Walcheren: toegang tot zorg en ondersteuning

De Kadernota 'Pentekening Het klantproces op Walcheren in het sociaal domein' geeft inzicht in hoe de toegang tot ondersteuning en zorg loopt. Hoe ziet de loketstructuur er uit, welk gedrag en welke waarden moeten terugkomen in het bieden van zorg en ondersteuning?

We zijn overgestapt naar een stelsel waarin de situatie van de klant (met zijn krachten en kwetsbaarheden) bepaalt welke ondersteuning en zorg ingezet zal worden. Het familienetwerkberaad is daarbij hét instrument om daarover in gesprek te gaan en afspraken te maken. Bij een familienetwerkberaad wordt de omgeving van iemand met een zorgvraag ingeschakeld om mee te denken en mee te werken aan een oplossing.

Hoofdpunten uit de pentekening klantproces

Belangrijk voor de inwoners:

 • De Walcherse gemeenten hanteren met betrekking tot de nieuwe taken in het kader van de decentralisaties voor alle inwoners hetzelfde beleid met de bijbehorende dienstverlening.
 • Dienstverlening wordt dichtbij de inwoner georganiseerd.
 • De professionele ondersteuning is aanvullend op wat inwoners zelf kunnen.
 • Uitgangspunt is dat de inwoner zelf doet wat hij zelf kan. De omgeving (het netwerk) biedt daarin ondersteuning.
 • We werken met een ondersteuningsplan. Daarin staat welke doelen gerealiseerd worden en wie wat gaat doen. Professionele ondersteuning is aanvullend.
 • Voor de meest kwetsbare inwoners blijft een vangnet bestaan met passende voorzieningen.

Belangrijk voor de professionele ondersteuner:

 • De professionals werken samen en vullen elkaar aan. Deze samenwerking werkt volgens de principes: één gezin , één plan, één sleutelwerker en is niet vrijblijvend.
 • De professionals zorgen dat de inwoner en zijn netwerk zelf doen wat ze zelf kunnen.
 • Veiligheid is essentieel. De professional schat risico’s in en handelt ernaar zodanig dat de veiligheid van de inwoner gewaarborgd is. Daarbij kan gekozen worden voor dwang of drang.

Belangrijk voor de gemeenten:

 • De gemeenten voeren de regie.
 • Er komt één organisatievorm van waaruit de dienstverlening voor de Walcherse gemeenten wordt georganiseerd.