Decentralisaties 2015

Doel

De Walcherse gemeenten werken samen in het sociale domein.

Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering.

Per 1 januari 2015 is de nieuwe wet- en regelgeving als gevolg van de decentralisaties van kracht en is de uitvoeringsorganisatie Porthos gestart. Orionis Walcheren geeft uitvoering aan de Participatiewet en het subregionale werkbedrijf.

Uitbouw van de beleidsmatige samenwerking op basis van een groeimodel met de Walcherse uitvoeringsorganisaties en ketenpartners en een eenduidige sturing voor het brede sociale domein is de bedoeling. Er is bereidheid om op basis van inhoud tot een gezamenlijke ontwikkelagenda te komen. De verkenning hiervan gebeurt projectmatig.

De visualisatie (hiernaast) toont de bouwstenen en de beoogde opbrengsten van het project.